Glossari

Terme Definició
Qüestió De Confiança

Iniciativa que pot plantejar davant les Corts Valencianes el president de la Generalitat, després de la deliberació del govern, sobre el seu programa, una decisió política general o un projecte de llei.

Quòrum

Nombre mínim de diputats necessaris perquè qualsevol òrgan de la Cambra es considere vàlidament constituït.