Glossari

Terme Definició
Immunitat

Prerrogativa dels parlamentaris que impedeix la seua detenció, excepte en cas de delicte flagrant.

Informe De Ponència

Informe redactat per un o diversos ponents, nomenats d'entre els seus membres per una comissió, a la vista del text a debat i de les esmenes presentades a l'articulat. S'elabora una vegada acabat el debat de totalitat, si aquest ha tingut lloc i, en qualsevol cas, conclòs el termini de presentació d'esmenes.

Interpel·lacions

Requeriment d'un diputat o grup parlamentari al Consell i a cadascun dels consellers, perquè explique els motius o propòsits de la seua conducta en qüestions de política general.

Investidura

Procediment d'elecció del president de la Generalitat després de la celebració d'eleccions o quan es produeix la vacant per qualsevol causa.

Inviolabilitat

Prerrogativa parlamentària que impedeix que els diputats puguen ser perseguits per les opinions manifestades i els vots emesos en l'exercici de les seues funcions.