Glossari

Terme Definició
Ordre Del Dia

Relació d'assumptes a tractar en una sessió parlamentària.