Glossari

Terme Definició
Secretaris

Membres de la Mesa de la Cambra que, en nombre de dos, són elegits per aquesta i realitzen funcions d'ajuda al President i a la Mesa, així com altres de direcció de la Cambra.

Serveis De La Cambra

Constitueixen els diferents departaments en què s¿estructura l'administració parlamentària.

Sessió

Reunió d'un òrgan parlamentari fins que s'esgota l'ordre del dia.

Síndic

En les Corts Valencianes els portaveus dels grups parlamentaris es denominen també Síndics. Diputat que dirigeix el funcionament del seu grup parlamentari i el representa en la Junta de Síndics. El terme "portaveu" s'utilitza en ocasions per a designar el diputat que intervé en un debat en nom del seu grup parlamentari