Glossari

Terme Definició
Cambra Legislativa

Expressió sinònima de Parlament i Corts.

Campanya Electoral

Període que precedeix a les eleccions, durant el qual les distintes formacions polítiques pretenen captar el vot dels ciutadans i donen a conéixer les seues candidatures i programes.

Circumscripció Electoral

Cadascuna de les demarcacions territorials que serveixen de base per a realitzar l'escrutini dels vots obtinguts per les formacions polítiques i per a l'assignació d'escons. L'actual llei electoral divideix a la Comunitat Valenciana en tres circumscripcions (Alacant, Castelló i València).

Comissions
Compareixença

Procediment parlamentari davant el Ple o davant una comissió en el qual membres del Consell, autoritats o altres persones informen sobre un assumpte determinat.

Competències

Capacitat jurídica que tenen les institucions d'autogovern per a intervindre i regular determinades matèries

Consell (Vegeu Govern Valencià)

-

Conseller

Membre del govern valencià.

Cortesia Parlamentària

Conjunt de regles de correcció, generalment implícites, que permeten un correcte funcionament del parlament.

Corts Valencianes

Cambra legislativa de la Comunitat Valenciana (sinònim de Parlament).