Glossari

Terme Definició
Junta De Síndics

Òrgan de les Corts Valencianes integrat pel President, la Mesa i els Síndics dels distints grups parlamentaris, pot assistir-hi un membre del Consell. Li competeix l'ordenació del treball parlamentari, decideix el calendari i fixa l'ordre del dia.

Jurament O Promesa

Declaració solemne dels diputats d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. En el cas de jurament suposa la invocació de Déu en aquest acte.