Glossari

Terme Definició
Reglament

Conjunt de normes que regulen el funcionament de les Corts Valencianes.

Rèplica

Torn de paraula que es concedeix a un diputat quan es considere que ha sigut contradit en les seues argumentacions.

Resolució

Acord adoptat per la Cambra o qualsevol dels seus òrgans.

Reunió

Part de la sessió que té lloc en el mateix dia.