Glossari

Terme Definició
Generalitat Valenciana

Conjunt de les institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana. Formen part de la Generalitat: les Corts Valencianes, el President, el Govern Valencià o Consell i aquelles altres institucions que determine l'Estatut d'Autonomia.

Govern Valencià

És l'executiu de la Generalitat. Està integrat pel president i els consellers. El nombre de consellers amb funcions executives no excedirà de deu, a més del president. El president de la Generalitat podrà nomenar-ne un o diversos vicepresidents del Consell.

Grup Mixt

Grup format pels diputats que no s¿integren en algun dels grups parlamentaris constituïts.

Grup Parlamentari

Conjunt de diputats, en nombre no inferior a tres, que es constitueix formalment a l'inici de cada legislatura. Per a la constitució d'un grup parlamentari es requereix estar inclòs en les llistes d'un mateix partit, agrupació o coalició electoral i comparéixer com tal en les eleccions autonòmiques.