Glossari

Terme Definició
Debat

Discussió parlamentària que es realitza d'acord amb un procediment preestablit i que normalment conclou amb una votació.

Debat De Política General

Debat que es realitza tots els anys al setembre, excepte quan en el període de sessions anterior ha existit un debat d'investidura o un altre de política general. S'inicia amb la intervenció del president de Generalitat. Posteriorment intervé un representant de cada grup parlamentari, als qui contesta el president de la Generalitat Valenciana. Acabat el debat es poden aprovar resolucions referides a les matèries tractades durant aquest.

Debat De Totalitat

Debat de caràcter general que versa sobre l'oportunitat, els principis o l¿esperit del text presentat.

Diari De Sessions

Publicació oficial de les Corts Valencianes que reprodueix íntegrament totes les intervencions i acords adoptats en les sessions del Ple, la Diputació Permanent i les Comissions, que no tinguen caràcter secret.

Dictamen De Comissió

Text elaborat al si de la comissió, on es reflecteixen les conclusions adoptades per aquesta en el debat d'una iniciativa parlamentària.

Diputat

Membre de les Corts Valencianes.