Glossari

Terme Definició
Acta De Diputat

Document emés per la junta electoral competent que acredita que s'ha adquirit la condició de diputat electe.

Autonomia

Capacitat de decisió política que tenen les nacionalitats i regions d'Espanya dins de l'àmbit de les seues competències.