Glossari

Terme Definició
Vicepresidents

Membres de la Mesa de la Cambra que substitueixen o supleixen el president de les Corts Valencianes, per ordre, en les funcions que li són pròpies.

Votació

Manifestació de voluntat realitzada per una assemblea legislativa per la qual s¿expressa la posició sobre una proposta prèviament realitzada